#13950
sdmcg
Keymaster

PRIJEDLOG

izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti sindikata

 

Član 1

 

U članu 2 u stavu 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„Sindikat organizovan na nivou profesije za odgovarajuću granu djelatnosti.“

Tačka 2 postaje tačka 3, dok tačka 3 postaje tačka 4.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Profesija u smislu ovog zakona mora biti zastupljena u procentu od najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u grani djelatnosti.“

 

Član 2

 

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

„Utvrđivanje reprezentativnosti strukovnih sindikata

Član 10a

Poseban uslov za utvrđivanje reprezentativnosti strukovnih sindikata je da sindikat čini najmanje 30% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u profesiji.„

 

Član 3

U tački 14 stav 1 poslije riječi „člana 10 stav 1,“ dodaju se riječi „člana 10a“.

U stavu 2 poslije riječi „o istupanju iz tog sindikata” dodaju se riječi “ili drugu ispravu kojom dokazuje članstvo zaposlenog u zainteresovanom sindikatu”.

 

Član 4

 

U članu 15 nakon stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ukupan broj zaposlenih u profesiji u smislu čl. 10a  ovog zakona utvrđuje se na osnovu podataka dobijenih od nadležne Komore ili drugog državnog organa koji vodi statistiku za tu profesiju, za godinu koja prethodi godini u kojoj se utvrđuje reprezentativnost sindikata.“

 

Član 5

 

Član 24 mijenja se tako da glasi:

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata na nivou profesije, na nivou grane i na nivou Crne Gore

Član 24

 

Reprezentativnost sindikata na nivou profesije, grane djelatnosti, grupe, odnosno podgrupe djelatnosti i na nivou Crne Gore utvrđuje ministar, na prijedlog Odbora, u skladu sa ovim zakonom.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana sindikat podnosi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata iz čl. 9, 10a, 11, 12 i 14 ovog zakona.

 

Član 6

U članu 25 stav 1 poslije riječi na nivou,“ dodaju se riječi „profesije,“.

U stavu 2 poslije riječi „iz čl. 9, dodaju se riječi 10a”.

 

Član 7

U članu 26 stav 1 poslije riječi na nivou,“ dodaju se riječi „profesije,“.

 

Član 8

U članu 28 stav 1 poslije riječi na nivou,“ dodaju se riječi „profesije,“.

 

 

Član 8

U članu 29 stav 1 poslije riječi na nivou,“ dodaju se riječi „profesije,“.

 

Član 9

U članu 34 stav 1 poslije riječi na nivou,“ dodaju se riječi „profesije,“.

 

 

Sindikat doktora medicine Crne Gore

Milena Popović Samardžić

 

OBRAZLOŽENJE

Izmjena i dopuna Zakona o reprezentativnosti sinddikata

 

 

 

Predloženom izmjenama i dopunama utvrđuju se postupak i uslovi za sticanje reprezentativnosti sindikata na nivou profesije.

 

Prijedlogom izmjena i dopuna predviđa se obaveza sindikata da se prilikom utvrđivanja reprezentativnosti najprije utvrđuje da li profesija učestvuje sa najmanje 15% zaposlenih u grani djelatnosti za koju se traži reprezentativnost. Izmjenama i dopunama zakona predloženo je da se broj zaposlenih utvrđuje na osnovu podataka dobijenih od strane nadležne Komore ili drugog organa koje vodi statistiku za tu profesiju, čime se pravo na sindikalno udruživanje ograničava samo na regulisane profesije za čije obavljenje je potrebna licenca za rad. Izmjenama i dopunama se omogućeno je da se nosiocima posla u granama djelatnosti koji pokrivaju defictarna, viskokvalifikovana radna mjesta da učestvuju u kolektivnom pregovaranju i predlažu. U praksi se pokazalo da o visokokvalifikovanom radnom kadru iz ljekarske profesije pregovara srednji medicinski i nemedicinski kadar pa je i kolektivni ugovor podređen inetreresima pregovarača, a ne interesima društva.

 

Pored navedenog uslova postavljen je uslov da sindikala oraganizacija mora zastupati najmanje 35% zaposlenih u profesiji.Ovako ponuđeni uslovi postavljeni su kako bi se u praksi spriječilo nepotrebno usitnjavanje socijalnih partnera. Iz tog razloga u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikalne organizacije na nivou profesije najprije se traži zastupljenost u procentu od 15% što je prvi ograničavajući faktor, dok članstvo od minimum 35% svih zaposlenih u profesiji onemogućava postojanje više od dva reprezentativna sindikata na nivou profesije.

 

Smatramo da je pravno je nelogično da nosioci određenih djelatnosti, koji imaju zasebne interese i imaju više od 15 procenata u okviru odgovarajuće grane djelatnosti, ne mogu imati pravo na autonomno pregovaranje. Dosadašnje zakonsko rješenje se pokazalo kao rješenje koje ne poštuje neka od onovnih ustavnih načela, evropskih tekovina socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i ne prati životnu praksu i životni interes pojedinih socijalnih grupa.

 

Pored organa državne uprave nadležnog za statisku uvodi se novina da podatke o zaposlenima iz određene struke u grani djelatnosti pored Monstata, mogu dati registrovane Komore, kao i drugi državni organ koji vodi statistiku za pojedinu profesiju.

 

 

Dr Milena Popović Samardžić

Sindikat doktora medicine Crne Gore

 

 

PRIJEDLOG

 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA

O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 

 

 

Član 1

U Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17 i 12/18), u članu 22 stav 1 u Grupi poslova B u podgrupi 12 poslije zvanja: “Predsjednik privrednog suda”, dodaje se zvanje: “Ljekar subspecijalista – koeficijent 19.89”.

U Grupi poslova B u podgrupi 19 poslije zvanja: „Predsjednik Disciplinske komisije“, dodaje se zvanje: “Ljekar specijalista – koeficijent 17.29”.

U Grupi poslova C u podgrupi 11 poslije zvanja: “Sudija Suda za prekršaje”, dodaje se zvanje: “Doktor medicine – koeficijent 12.53 “.

 

Član 2

U članu 17 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana za zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava iz člana 2 stav 1 tač. 4 utvrđuju se kolektivnim ugovorom.“

 

Član 3

U članu 24 poslije stava 1 dodaje  se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, koeficijent za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 4, 5 i 6 neće se utvrđivati kolektivnim ugovorom za zaposlene čiji su koeficijenti određeni ovim zakonom.“

 

 

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE CRNE GORE

Milena Popović Samardžić

 

 

OBRAZLOŽENJE

zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

 

 

Izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Crne Gore ima za cilj ostvarenje principa odnosa koeficijenta i složenosti poslova u javnom sektoru kao i ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo odnosno podnivo kvalifikacija predviđen članom 5 tačka 1 Zakona. U ovom pravcu ukazuje se Skupštini Crne Gore i Vladi Crne Gore da doktori medicine prolaze kroz najduži proces osnovne i dopunske edukacije, da osnovna edukacija doktora medicine traje 6 godina, specijalističko usavršavanje – 3 do 5 godina, subspecijalističko – dodatne 2 godine. Jasno je da ne postoji profesija za čiju edukaciju je potrebno duže vrijeme i koja je od većeg značaja za javni interes. Takođe, važno je ukazati da Crna Gora trenutno izdvaja značajno niža sredstva za zdravstvu zaštitu svokjih građana (5.1% BDP) u odnosu na ostale države članice i države kandidate za članstvo u Evropske Unije (u prosjeku 8% BDP), što posljedično uzrokuje da zdravstvene potrebe pokriva najmanji broj ljekara po glavi stanovnika (2,8 ljekara na 1.000 stanovnika) sa najnižim specijalitičkim zaradama u odnosu na ekonomski potencijal države (1.45 prosječne zarade u državi).

 

Zbog svega navedenog, jasno je da je pogrešna alokacija budžetskih sredstava u dužem vremenskom periodu uzrokovala značajan odliv ljekarskog kadra iz Crne Gore ka državama Evropske Unije te da se Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore u budžetskom planiranju moraju rukovoditi sve izvjesnijim povećanjem obima posla u sektoru javnog zdravstva usljed srednjoročnih i dugoročnih posljednica epidemije COVID-19, kao i povećane izvijesnosti budućih epidemija od zaraznih bolesti. Vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore, pri odlučivanju takođe trebaju imati u vidu da, za razliku od ostalih zaposlenih u javnom sektoru, ljekare nije moguće školovati u Crnoj Gori, pa bi, pored značajne štete po javni interes in javno zdravlje, pri donošenju odluke trebalo razmotriti i finansijske mjere za motivaciju ljekara za rad u javnom interesu. U ovom pravcu Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore upućuju se na dostupne podatke: Univerziteta Crne Gore, Univerziteta u Beogradu, kao i podatke Fonda za udravstveno osiguarnje Crne Gore, koji upućuju da cijena školovanja doktora medicine u praksi iznosi oko 20.000 eura, specijaliste 60.000 eura i subspecijaliste 100.000 eura.

 

Sa gore iznijetih razloga, a vodeći se principom složenosti poslova i ujednačenosti zarada u javnom sektoru, predlažemo Vladi Crne Gore i Skupštini Crne Gore da razmotri predloženi model izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sketoru da se zarade ljekara subspecijaliste stave u ravan sa zaradama sudija Apelacionog odnosno Upravnog suda, zarade ljekara specijaliste stave u ravan zarade sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, zarade doktora medicine u ravan sa zaradama sudija Suda za prekršaje.

 

Dr Milena Popović Samardžić

Sindikat doktora medicine Crne Gore

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account