#13806
sdmcg
Keymaster

Odgovori partije Demokratska Crna Gora ispred koalicije Mir je naša nacija:

1. Da li smatrate da zarade ljekara u  Crnoj Gori treba povećati? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi u vezi sa zaradama ljekara u prvih godinu dana mandata?

 

 Da, u više navrata Demokrate su isticale značaj povećanja zarada ljekarima. Složenost posla, nivo odgovornosti koji poziv ljekara nosi moraju biti objektivno cijenjeni ako hoćemo savremeno društvo zasnovano na pravim vrijednostima, ako hoćemo društvo orjentisano ka intersu cjelokupne zajednice, ka građanima a ne ka politički privilegovanim grupama. Već u prvoj godini mandata bismo povećali plate ljekarima i to iz već postojećeg budžeta koji se u mnogim stavkama pogrešno i loše raspoređuje. Naš prioritet bi bilo povećanje zarada u zdravstvu.

 

2. Do sada se socijalni dijalog u oblasti zdravstva vodio samo između Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata? Da li smatrate da strukovna udruženja trebaju biti uključena u socijalni dijalog? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi tim povodom?

 

       Strukovna udruženja kao što im i sam naziv govori su glas struke. Njihovim isključivanjem značajno se smanjuje kvalitet bilo koje odluke koja se donosi za račun te struke. Takav rad je odlika jednoumlja čemu se mi izričito protivimo. Uvijek ćemo sarađivati sa strukovnim udruženjima i zajedno sa njima, koristeći se njihovim prijedlozima donositi odluke i strategije od interesa za struku a samim tim i za cijelo društvo.

 

3. U kojoj mjeri ste zainteresovani da u proces utvrđivanja prioriteta za donošenje akcionih planova i strategija, koje se tiču unaprjeđenja zdravstva, ukljucite zdravstvene radnike i strukovna udruzenja?

 

       Kako biste znali ili prepoznali problem morate razgovarati sa nosiocima posla, sa ljudima čijim radom se sistem održava. Prilikom utvrđivanja prioriteta, donošenja akcionih planova i strategija kvalitet rada zavisiće od širine konsenzusa. Ako imate ljude koji stategiju trebaju implementirati a nijesu konsultovani niti su učestvovali u njenoj izradi a od njih zavisi cijeli proces implementacije možete očekivati samo probleme.

 

4. Da li smatrate da ljekari treba da budu prepoznati Zakonom o zaradama u javnom sektoru, a da se kolektivnim ugovorom regulišu druge specifičnosti koje se odnose na njihov rad?

 

       Apsolutno, podržavamo taj prijedlog.

 

5. Da li smatrate da je ograničavanje prava na štrajk suprotno Ustavu Crne Gore?

       Jeste suprotno Ustavu.

 

6. Ukoliko osvojite vlast, da li ste spremni da u prvoj godini mandata pokrenete pitanje izmjene zakona koji tretiraju mogucnost organizivanja štrajka i omogućite da i sindikati koji nisu reprezentativni mogu organizovati štrajk?

 

       Podržali bismo tu inicijativu uz napomenu da je uvijek potrebno obezbijediti minimum procesa rada kako bi se zbrinjavala sva hitna stanja i u toj situaciji izbjeglo ugrožvanje zdravlja građana kojima je potrebna hitna medicinska usluga. Sigurni smo da ovo nije potrebno napominjati nijednom zdravstvenom radniku, jer je upravo ova specifičnost razlog zbog kojeg se u zdravstvu najteže odlučuju na štrajk.

 

7. Da li ćete se zalagati za osnivanje fonda za izgradnju stanova za ljekare?

       Apsolutno. To mora biti jedan od prioriteta kadrovske politike u zdravstvu. Obaveza je svake države da vodi računa o zdravlju građana i da učini sve što je u njenoj moći da u današnjim vremenima makar nekim vidom olakšica motivise svoje zdravstvene radnike a naročito mlade da ostanu u javnom zdravstvu Crne Gore.

 

8. Da li biste zakonom ograničili dozvoljeni prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama?

 

       Da, ali bi prvenstveno intenzivno radili na pojačavanju kadrovskih kapaciteta u zdravstvu kako zdravstvo Crne Gore ne bi više moralo funkcionisati na entuzijazmu iscrpljenih ljekara.

 

9. Da li ste spremni da, ukoliko osvojite vlast, u prvoj godini mandata, pokrenete izmjene zakona u pogledu ograničavanja partijskog zapošljavanja i protiv partijskog postavljanja direktora? 

 

       Apsolutno se zalažemo za eliminisanje partijskog zapošljavanja i postavljanja direktora po partijskoj matrici. Direktori bi se birali na javnim konkursima, javnim nadmetanjem kroz programe koje ponude, i znanjem koje moraju imati ili usvojiti iz oblasti menadžmenta u zdravstvu. Politička korupcija koja se ogleda u partijskom postavljanju direktora pogubno je uticala na kvalitet vođenja zdravstvenog sistema Crne Gore.

 

10. Ukoliko osvojite vlast, na koji način ćete pristupiti pitanju postavljanja direktora u zdravstvenim ustanovama?

 

       Javnim konkursom, obezbjeđivanjem i obavezivanjem na edukaciju iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.

 

11. Ukoliko osvojite vlast, da li ćete planirati gradnju opšte bolnice u PG?

 

       Mislimo da bi dobra ideja bila da se postojeći KC preformuliše u opštu bolnicu, a da se pristupi gradnji novog sofisticiranog KC. Ovo iz razloga kako bi se najzad razdvojile usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa koje se trenutno miješaju u KC, ali to bi svakako bio predmet sistematične analize iz koje bi izvukli najbolje zaključke i rješenja.

 

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account