#13921
sdmcg
Keymaster

OBRAZLOŽENJE

 

Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

 

 

 

 

Izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Crne Gore ima za cilj ostvarenje principa odnosa koeficijenta i složenosti poslova u javnom sektoru kao i ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo odnosno podnivo kvalifikacija predviđen članom 5 tačka 1 Zakona. U ovom pravcu ukazuje se Skupštini Crne Gore i Vladi Crne Gore da doktori medicine prolaze kroz najduži proces osnovne i dopunske edukacije, da osnovna edukacija doktora medicine traje 6 godina, specijalističko usavršavanje – 3 do 5 godina, subspecijalističko – dodatne 2 godine. Jasno je da ne postoji profesija za čiju edukaciju je potrebno duže vrijeme i koja je od većeg značaja za javni interes. Takođe, važno je ukazati da Crna Gora trenutno izdvaja značajno niža sredstva za zdravstvu zaštitu svokjih građana (5.1% BDP) u odnosu na ostale države članice i države kandidate za članstvo u Evropske Unije (u prosjeku 8% BDP), što posljedično uzrokuje da zdravstvene potrebe pokriva najmanji broj ljekara po glavi stanovnika (2,8 ljekara na 1.000 stanovnika) sa najnižim specijalitičkim zaradama u odnosu na ekonomski potencijal države (1.45 prosječne zarade u državi).

 

Zbog svega navedenog, jasno je da je pogrešna alokacija budžetskih sredstava u dužem vremenskom periodu uzrokovala značajan odliv ljekarskog kadra iz Crne Gore ka državama Evropske Unije te da se Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore u budžetskom planiranju moraju rukovoditi sve izvjesnijim povećanjem obima posla u sektoru javnog zdravstva usljed srednjoročnih i dugoročnih posljednica epidemije COVID-19, kao i povećane izvijesnosti budućih epidemija od zaraznih bolesti. Vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore, pri odlučivanju takođe trebaju imati u vidu da, za razliku od ostalih zaposlenih u javnom sektoru, ljekare nije moguće školovati u Crnoj Gori, pa bi, pored značajne štete po javni interes in javno zdravlje, pri donošenju odluke trebalo razmotriti i finansijske mjere za motivaciju ljekara za rad u javnom interesu. U ovom pravcu Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore upućuju se na dostupne podatke: Univerziteta Crne Gore, Univerziteta u Beogradu, kao i podatke Fonda za udravstveno osiguarnje Crne Gore, koji upućuju da cijena školovanja doktora medicine u praksi iznosi oko 20.000 eura, specijaliste 60.000 eura i subspecijaliste 100.000 eura.

 

Sa gore iznijetih razloga, a vodeći se principom složenosti poslova i ujednačenosti zarada u javnom sektoru, predlažemo Vladi Crne Gore i Skupštini Crne Gore da razmotri predloženi model izmjena i

 

 

dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sketoru da se zarade ljekara subspecijaliste stave u ravan sa zaradama sudija Apelacionog odnosno Upravnog suda, zarade ljekara specijaliste stave u ravan zarade sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, zarade doktora medicine u ravan sa zaradama sudija Suda za prekršaje.

 

Dr Milena Popović Samardžić

Sindikat doktora medicine Crne Gore

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account