#13965

Smatrajući da nova Vlada mora naprviti jasan diskontinuitet u odnosu na predhodnu,

Nvo “Inicijativa direktne demokratije” je uputila inicijativu ministarki zdrvlja dr Jeleni Borovinić-Bojović i istu proslijedila predsjedniku i potpredsjedniku Vlade Crne Gore.

Inicijativa za pravedan konkurs

Pravedan konkurs ili diskreciono pravo-perspektive

Poštovana,

Sa obzirom na to da je raspisan javni konkurs za direktore brojnih javnih ustanova

među kojima je i veliki broj zdravstvenih ustanova smatrali smo neophodnim da

Vam se direktno obratimo.

Naša država je na velikoj prekretnici i kojim putem ćemo krenuti u mnogome

zavisi kakav će odnos država imati prema raspisanim konkursima.

Da li će ti konkursi kao i do sada biti formalnog karaktera, kako bi se formalno

pravno pokrila već unaprijed dogovorena politička rješenja ili će konkursi biti

stvarni i pravedni?

Da bi konkurs bio pravedan i zakonit potrebni su:

1. jasni pravilnik o rangiranju kandidata – kojim se filtriraju najbolji kadrovi za

datu funkciju

2. Jasan i transparentan način bodovanja predviđen pravilnikom – kojim će se

omogućiti svim kandidatima da se eventualno žale u koliko smatraju da

njihove kvalifikacije nijsu pravilno bodovane.

3. Formiranje komisije koja će na osnovu pravilnika o bodovanju sastaviti rang

listu kandidata

Ovakvim konkursom ne samo da bi se isfiltrirali i odabrali najbolji kandidati već bi

se u prerspektivi među zainteresovnaima razvilo takmičenje u stručnosti.

Odnosno ljudi bi shvatili da ulažući u sebe u svoje znanje bolje mogu da napreduju

pa biste na taj način motivisali kadrove da se takmiče u sticanju dodatnih znanja i

kvalifikacija koje će im omogućiti bolje rangiranje.

U koliko konkurs bude samo forme radi (objavljenim uslovima konkursi već

ostavljaju takav utisak) a suštinski se bude zasnivao na diskrecionom pravu

ministra da odluči o kvalitetu kadra – onda je jasno da se nije odsupilo od

dosadašnje prakse DPS-a i time ćete urušiti šansu Crne Gore da krene jednim

boljim i zdravijim putem. Takvim manirom umjesto takmičenja u znanju

stimulisaćete takmičenje u poltronstvu, jer će ljudi shvatiti da samo učlanjenje u

političke partije i sluganstvo u njima može da ih preporuči za neku funkciju u

državi. Na Vama je odgovornost za budući razvoj događaja.

U koliko se ovaj manir izbora politički istrgovanih rješenja ne prekine, postoji

opasnost da svaka naredna vlast kaže isto što i eventulno Vi : “Još samo ovaj put.”

Čime bi se ukinula svaka perspektiva da u nekom razumnom vremenu postanemo

uređeno društvo.

Sasvim je jasno da u koliko ne postoji jasan, pošten i transparentan način

bodovanja kvalifikacija a i samog “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove”-

koji se traži konkursom , onda taj “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove”

– postaje jasan metod eliminacije nepodobnih kandidata, jer ne postojanjem

kriterijuma uvijek možete reći da je bolji plan onog kandidata koji Vama više

politički odgovara.

Uzimajući u obzir sve navedeno smatramo da je potrebno napraviti pošten

pravilnik o bodovanju kako bi najbolji kandidati stvarno imali i najviše šanse.

Smatramo da u koliko se stvarno želi napredak i poštovanje zakona, u ocjenjivanju

kandidata ne smije postojati nikakve političke i lične obojenosti, a kamoli

diskrecionog prava, već jasni kriterijumi i potpuna nepistrasnost kojima će biti

izdvojeni najbolji a ne najpodobniji.

Smatramo da bi dobar način odabira najboljih kandidata bio sledeći:

1. Jasan sistem bodovanja:

a. Uspjeha na osnovnim studijama

b. Uspjeha na specijalističkim studijama

c. Uspjeha na magistarskim studijama

d. Uspjeha na doktorskim studijama

e. Stučnih radova ( dodatni poeni za radove iz oblasti menenadžmenta u

zdravstvu)

2. Bodovanje radnog iskustva:

a. Godina radnog staža

b. Godina na rukovodećim pozicijama

3. Bodovanje postignutih radnih rezultata

4. Bodovanje “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove” – koje mora biti

uravnoteženo kako se ne bi opet koristilo u poličke svrhe, da slabiji sa

manje reference pobjeđuju bolje od sebe.

5. Psihološko testiranje kandidata (test ličnosti, inteligencije i td. ) – sve

ozbiljne korporacije odavno koriste psiholiško testiranje za diferenciranje

ljudi koji se kandiduju za upravljanje drugim ljudima.

6. U idealnom slučaju bi se u obzir uzimalo i bodovalo i mišljenje zaposlenih u

ustanovi za koju je raspisan konkurs. (mišljenje bi se formiralo kroz

obavezne javne debate kandidata na osnovu “Programa rada i razvoja

zdravstvene ustanove” )

Nadamo se da razumijete zančaj ovog istorijskog trenutka i da ćete postupiti u

najboljem interesu građana Crne Gore a ne u interesu politčkih lobija.

  • This reply was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.
  • This reply was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account