• This topic has 4 replies, 3 voices, and was last updated , 3 sedmice by sdmcg.
Prikazano 4 odgovora
 • Author
  Posts
  • #13892 Odgovori
   sdmcg
   Keymaster

   Privremeno finansiranje – Uticaj na javni zdravstveni sistem Crne Gore

   • This topic was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.
   • This topic was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.
  • #13916 Odgovori

   Dopis upućen Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Crne Gore:

   Poštovani gospodine Ministre,

   S obzirom da Zakon o budžetu Crne Gore za 2021.godinu nije donijet, već će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do njegovog donošenja potrošačkim jedinicama odobravati finansijska sredstva privremeno na mjesečnom nivou, postavlja se pitanje izrade planova javnih nabavki za 2021.godinu za javni zdravsveni sistem.

   U cilju boljeg razumijevanja želimo da Vas informišemo o načinu nabavke za potrebe javnog zdravstvenog sistema.
   Nabavku ljekova i dijela medicinskih sredstava za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore vrši Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm”, dok je centralizovane nabavke ostalih medicinskih sredstava (šavni materijal, sistemi za uzorkovanje biološkog materijala – vakuum sistemi, potrošni materijal za operacione blokove, potrošni materijal za laboratoriju, proteze kuka i koljena, RTG filmovi i dr.) i energenata i dijela medicinske opreme vršio Fond centralizovano, a JZU su vršile pojedinačne nabavke za svoje potrebe, što se prvenstveno odnosi na KCCG (pjesmjekeri, stentovi, dio nabavki iz oblasti laboratorije i dr.), Zavod za transfuziju krvi CG, OB Cetinje i druge ustanove.

   Obezbjeđivanje ljekova na recept za potrebe građana vrši Fond, preko državnih i privatnih apoteka.

   Shodno izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti centralizovane nabavke ljekova, svih medicinskih sredstava i medicinske opreme za potrebe JZU od 2021. godine treba da preume ZU “Montefarm”, a nabavku energenata vršiće JZU samostalno.

   Povodom obavještenja Direktorata za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja o objavljivanju plana javnih nabavki za 2021.godinu, koje je namijenjeno naručiocima koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, ukazujemo da se zdravstveni sistem ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji se predlaže do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu, tj. da plan sadrži samo one nabavke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje i planiranje jednostavnih nabavki. Ovo iz razloga što bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou. Takođe, s obzirom da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i duže traju, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstenog sistema.

   Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu, koji je usvojio Upravni odbor Fonda na sjednici od 22.10.2020.godine, planirana su sredstva za ljekove i medicinska sredstva za zdravstveni sistem u iznosu od 108.383.700,00 eura od čega 43.000.000,00 eura za ljekove na recept, a 65.383.700,00 eura za ljekove i ostala medicinska sredstva za potrebe JZU.

   Sredstva su planirana na osnovu kretanja troškova u 2019.godini i prvih 7 mjeseci 2020.godine i na osnovu zahtjeva JZU za 2021. godinu za planiranje sredstava za ove namjene.

   Iako Zakon o budžetu nije donijet, predlogom Zakona o budžetu za 2021.godinu utvrđeni su iznosi za ljekove i medicinska sredstva kako je projektovano Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu.

   U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta snabdijevanja zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima, predlažemo da se bilansi potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrde na godišnjemo nivou, u okviru iznosa planiranih Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu i da se, shodno tome u planovima javnih nabavki, ove nabavke planiraju na godišnjem nivou.

   Takođe, iste dileme se odnose na centralizovane nabavke koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe državnih organa, uključujući i Fond, jer se radi o velikim vrijednostima nabavki i nije opravdano za isti predmet nabavke sprovoditi više postupaka u toku godine, a isti se ne mogu okončati na mjesečnom nivou u okviru iznosa kako je predviđeno privremenim finansiranjem.

   Imajući u vidu navedeno molimo stav Ministarstva finansija i socijalnog staranja po ovom pitanju.

    

   S poštovanjem,

   direktor Fonda za zdravstveno osiguranje

   Sead Čirgić

  • #13928 Odgovori

   Predmet: ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE O IZRADI PLANOVA JAVNIH NABAVKI ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SISTEMA ZA 2021.GODINU I NAČINU FINANSIRANJA

   Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je Rješenje o privremenom finansiranju za januar 2021. godine, kojim se potrošačkim jedinicama, koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, za januar 2021.godine odobravaju sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka o prethodnoj fiskalnoj godini.

   S tim u vezi, Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore dostavljen je tekući budžet za januar 2021.godine – privremeno finansiranje na ukupan iznos od 15.419.272,40 eura za četiri programa:

   – Upravljanje i administracija Fonda za zdravstveno osiguranje (Programski kod 21 003)

   – Ostala zdravstvena zaštita (Programski kod 21 004)

   – Zdravstvena zaštita (Programski kod 21 005)

   – Institut za javno zdravlje (Programski kod 21 006)

   Javne zdravstvene ustanove se finansiraju u okviru Programa Zdravstvena zaštita (Programski kod 21 005) kroz pozicije:

   -Zarade (Ekonomski kod od 411 i 412)

   -Transferi za zdravstvenu zaštitu (Ekonomski kod 4311) i

   -Kapitalni izdaci (Ekonomski kod 441)

   Na poziciji Transfera za zdravstvenu zaštitu opredijeljena su redstva za januar 2021 .godine u iznosu od 9.333.429,69 eura, a iz tog iznosa finansiraju se JZU, i to za: ljekove i medicinska sredstva za potrebe JZU, ljekove izdate na recept građanima preko državnih apoteka Montefarma, materijalni troškovi i zajednički programi (nacionalni preventivni programi, medicinski otpad, kontinuirana medicinska edukacija, posebni programi zdravstvene zaštite, transplantacioni programi i dr.).

   Članom 84 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. List CG “,br.74/19) propisano je da su obaveznici primjene zakona (naručioci) u obavezi da sačine i do 31.januara tekuće finansijske godine dostave plan javnih nabavki Ministarstvu finansija i socijalnog staranja – Direktoratu za politku javnih nabavki, radi objavljivanja na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).

   S obzirom da Zakon o budžetu Crne Gore za 2021.godinu nije donijet, već je donijeta odluka o privremenom finansiranju, što podrazumijeva odobravanje finansijskih sredstava potrošačkim jedinicama privremeno na mjesečnom nivou, do donošenja zakona, postavlja se pitanje izrade javnih nabavki za 2021.godinu za javni zdravstveni sistem.

   Naime, Direktorat za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja je putem web stranice upiutilo naručioce koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore da Plan javnih nabavki do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu, sadrži samo one nabavke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje. Takođe, preporučeno je da se Planom javnih nabavki predvide jednostavne nabavke koje će biti realizovane tokom 2021.godine u obimu u kome je iste moguće planirati danom donošenja Plana.

   Zdravstveni sistem se ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji se predlaže do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu, jer bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou, do nivoa odobrenih sredstava, što nije racionalno ni opravdano, a takav način planiranja i sprovođenja nabavki bi ugrozio snabdjevenost zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima, kao i drugim proizvodima. Takođe, s obzirom da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i duže traju, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstvenog sistema.

   Iako Zakon o budžetu nije donijet, Nacrtom zakona o budžetu za 2021. godinu utvrđeni su iznosi za ljekove i medicinska sredstva, kako je projektovano Nacrtom budžeta Fonda za 2021 .godinu.

   Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu, koji je usvojio Upravni odbor Fonda na sjednici od 22.10.2020.godine, planirana su sredstva za ljekove i medicinska sredstva za zdravstveni sistem u iznosu od 108.383.700,00 eura, od čega je 43.000.000,00eura za ljekove na recept, a 65.383.700,00 eura za ljekove i ostala medicinska sredstva za potrebe JZU. Sredstva su planirana na osnovu kretanja troškova u 2019.godinu i prvih sedam mjeseci 2020.godine i na osnovu zahtjeva JZU za 2021.godinu za planiranje sredstava za ove namjene.

   Ministarstvo zdravlja je utvrdilo potrebe za ljekovima i medicinskim sredstvima za zdravstveni sistem za 2021.godinu do nivoa ukupno projektovanih sredstava Nacrtom Budžeta Fonda za 2021.godinu, u ukupnom iznosu od 91.383.700,00 eura, kako slijedi:

   1. Ljekovi i medicinski potrošni materijal JZU  40,875,600.00 eura

   2. Ljekovi na recept – apoteke Montefarm   26,000,000.00 eura

   3. Ostala medicinska sredstva   24,508,100.00 eura

   Sredstva za ljekove izdate na recept preko privatnih apoteka projektovana su u okviru programa Ostala zdravstvena zaštita (programski kod 21 004) u iznosu 17.000.000,00 eura.

   Napominjemo da su Odlukom o rasporedu sredstava Fonda po Rebalansu budžeta 2020.godinu, sredstva za ljekove i medicinska sredstva, bez ljekova na recept preko privatnih apoteka, planirana u iznosu od 87.649.595,20 eura.

   Da bi se obezbijedio kontinuitet o snabdijevanju ljekovima i medicinskim sredstvima, kao i energentima, proizvodima za ishranu pacijenata, i drugim proizvodima većih vrijednosti, to se ne može postići kroz nabavke na mjesečnom nivou ili jednostavne nabavke, već je neophodno nabavke planirati za duži period, posebno kod nabavki gdje su zaključeni ugovori istekli, ili će isteći u periodu privremenog finansiranja.

   Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje predlažu:

   1. Da se nabavke za potrebe zdravstvenog sistema, u planovima javnih nabavki kod ZU “Montefarm”, Fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova, iskažu na duži period u odnosu na period privremenog finansiranja, odnosno na godišnjem nivou.

   2. Da se u periodu privremenog finansiranja planovi nabavki kod ZU “Montefarm”, Fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova, sadrže samo nabavke kod kojih su zaključeni ugovori istekli ili će isteći u periodu privremenog finansiranja, kao i druge prioritetne nabavke.

   3.  Da osnov za planiranje nabavki budu opredijeljena sredstva po rebalansu budžeta Fonda za 2020.godinu ili Nacrtu budžeta Fonda za 2021.godinu

   4. Da se, nakon donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu, planovi javnih nabavki u zdravstvenom sistemu usklade sa finansijskim sredstvima koja će se utvrditi ovim zakonom.

   Takođe, cijenimo opravdanim i molimo da se razmotri mogućnost odlaganja roka za dostavljanje planova javnih nabavki za 2021. godinu do 15. februara 2021. godine.

   Imajući u vidu navedeno, molimo za stav Ministarstva finansija i socijalnog staranja u odnosu na navedene predloge, a za potrebe pripreme informacija za Vladu Crne Gore.

   Ministarka

   spec. dr Jelena Borovinić Bojović

    

  • #13951 Odgovori

   JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

   30.12. 2020. godine 03/01-

   Ministarstvo zdravlja Crne Gore

   N/r Ministarki

   Dr Jeleni Bojović

   Predmet: Budžet za 2021.godinu

   Poštovani,

   Kao što Vam je poznato KCCG, kao i sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori su u obavezi da sačine i usvoje Finansijski plan i Plan javnih nabavki za 2021.godinu, međutim isto nije moguće bez Odluke o rasporedu sredstava za 2021.godinu.

   Obzirom da smo u saznanju da je Vlada donijela odluku o privremenom finansiranju, te da će se budžet predložiti u martu 2021.godine, a kojim je obuhvaćen i zdravstveni sistem, to ni Klinički centar nije u prilici da sprovede postupke javnih nabavki kojima ugovori ističu u periodu januar – april 2021, a pri čemu se ne smije izostaviti činjenica da za sve postupke postoji značajan vremenski period od momenta raspisivanja do momenta sklapanja ugovara. Na osnovu dogovora koji je postignut na sastanku sa ministrom finansija, Milojkom Spajićem, ministarkom zdravlja dr Jelenom Bojović i direktorkom KCCG, dr Ljiljanom Radulović, molimo da se omogući odlaganje donošenja plana javnih nabavki do 27.02.2021.godine, obzirom da je isti bilo potrebno donijeti i obajviti na portalu Crnogorskih elektronskih javnih nabavki, zaključno sa 31.01.2021.godine na osnovu čalana 83 Zakona. Neobjavljivanje istog za posledicu ima kršenje Zakona o javnim nabavkama, odnosno teži prekršaj, a na osnovu člana 211. Takođe se obraćamo sa molbom, a na osnovu već navedenog dogovora, da se Kliničkom centru odobri ¼ budžeta prethodne godine, za tekuću godinu, kako bi se obezbijedio kuntinuitet u pružanju zdravstvene zaštite. Isto je neophodno obezbijediti i svim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Montefarm i Institut za javno zdravlje.

   S poštovanjem,

   Direktorka KCCG

   Dr Ljiljana Radulović

   Prilozi:
  • #13954 Odgovori
   sdmcg
   Keymaster

   Mišljenje Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore upućeno Ministarstvu zdravlja Crne Gore, od 26.1.2021.godine

   Predmet: Mišljenje na plan javnih nabavki za 2021.godinu

    

   Imajući u vidu da je u primjeni privremeno finansiranje, shodno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu potrošačkim jedinicamamjesečno odobravati sredstva utvrđena Rješenjem Ministarstva finansija i socijalnog staranja o privremenom finansiranjuza januar 2021.godine, a najviše do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

   Pored navedenog ukazujemo na član 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se uređuje da ugovorene obaveze moraju biti usklađene sa planiranim i odobrenim sredstvima, kao i daje budžetski izvršilac odgovoran za zakonito korišćenje sredstava odobrenih potrošačkoj jedinici.

   Shodno navedenom, a u skladu sa članom 37 i 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, dok se ne donese Zakona o budžetu države za 2021.godinu, neophodno je javne nabavke ukladiti sa sredstvima koja će biti raspoloživa u periodu privremenog finansiranja.

   S poštovanjem,

   Ministar

   mr Milojko Spajić

Prikazano 4 odgovora
Odgovori na: Privremeno finansiranje – Uticaj na javni zdravstveni sistem Crne Gore
Tvoji podaci:
Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account