Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala donijet je krajem 2016. godine, s tim da je od stupanja na snagu bilo više izmjena i dopuna, prije svega Liste medicinsko-tehničkih pomagala. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Fond je utvrdio Listu medicinsko-tehničkih pomaga, kao i način i postupak ostvarivanja prava na pomagala, po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Listom pomagala su definisane indikacije za odobravanje medicinsko-tehničkih pomagala i djelova pomagala, materijali od kojih se izrađuju pomagala, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste i rokovi korišćenja pomagala, utvrđivanje cijena pomagala i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala koja osiguranim licima obezbjeđuje Fond.

Sagledavajući listu pomagala, kroz razgovore sa članovima utvrđeno je da se na listi ne nalaze pomagala koja su neophodna osobama oštećenog vida, među kojima su:

– Sočiva senso mini sclera. Cijena ovog sočiva je oko 500,00 eur, a često osobe kojima je ovo pomagalo neophodno nijesu u mogućnosti da ga kupe s obzirom na cijenu, a rok korišćenja ovog sočiva je godinu dana.
– Uređaj OrCam MyEye 1.0, i OrCam MyEye 2.0, koji pomaže osobama oštećenog vida, i osobama sa disleksijom. Ovaj uređaj uz pomoć kamere snima tekstove i pretvara ih u govor, čita napisani tekst korisnicima. Prepoznaje boje, novčanice, pa čak i lica. Može da prepoznaje osobe tako što zapamti njihovo lice i pri svakom sledećem susretu izgovara njihovo ime. Cijena ovog uređaja je oko 4.500, 5.000 eur.
– U navedenom Pravilniku u odjeljku ostala pomagala kao pomagalo za dijabetičare predviđen je aparat za samokontrolu šećera pa pacijenti na insulinu dobijaju aparat marke Elementary i trakice za svaki mjesec. Kao što vam je poznato dijabetes je jedan od uzročnika gubitka vida pa osobama ovakav tip aparata ništa ne znači. U okruženju postoje aparati sa govomim sintetizatorom. Cijena ovih aparata je pristupačna, na primjer ovakav aparat marke Solos sa 100 trakica košta oko 80,00 eur. Osobama kojima je ovo pomagalo potrebno, iako kupe ovaj aparat u regionu, trakice ne mogu naći u Crnoj Gori, pa ih nabavljaju iz Srbije, a kad ih nestane u Srbiji, nabavljaju ih iz Grčke.

Dakle, neophodno je olakšavanje pristupa osobama oštećenog vida kvalitetnim pomagalima za ostvarivanje pokretljivosti, asistivnim tehnologijama i oblicima žive asistencije i posrednicima, uključujući omogućavanje da oni budu dostupni po pristupačnim cijenama

Savez slijepih Crne Gore je u martu podnio pritužbu Ombudsmanu zbog diskriminacije, ograničavanja pristupa pomagalima, odnosno nepotpune Liste očnih i tiflotehničkih pomagala za korisnika/cu oštećenog vida. Po mišljenju Fonda Lista medicinsko-tehničkih pomagala ne sadrži diskriminacione elemente u odnosu na član 2. Zakona o zabrani diskriminacije, s obzirom da se ovom listom određene grupe osiguranih lica ne dovode u nejednak položaj u odnosu na druge grupe osiguranih lica po bilo kom propisanom osnovu.

U vezi sa članom 16. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, po mišljenju Fonda, takođe nema diskriminacije, jer osigurana lica koja boluju od keratokonusa ostvaruju pravo na polutvrdo kontaktno sočivo na teret zdravstvenog osiguranja, koje pomagalo takođe zadovoljava namjenu korišćenja pomagala, tj. služi zapoboljšanje oštećene funkcije oka.

Zaštitnik ne osporava navode Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore da Lista pomagala sadrži odgovarajuće pomagalo za lica sa dijagnozom keratoconus koje služi za poboljšanje oštećene funkcije oka. Na osnovu raspoloživih podataka, Zaštitnik je našao da se više vrsta sočiva koristi priliječenju ovog očnog oboljenja među kojima su i polutvrda kontaktna sočiva koja su predviđena Pravilnikom i Listom pomagala. Međutim, činjenica da Lista pomagala sadrži jedno od pomagala koje je namijenjeno za ovu vrstu očnog oboljenja, ne otklanja sumnju u diskriminatorni karakter sporne odredbe Pravilnika u smislu člana 20. Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i člana 16.Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Zaštitnik podsjeća da nema kompetencije da sa medicinskog aspekta ocjenjuje kvalitet i savremenost ovih pomagala. Međutim, prema navodima iz pritužbe, a koje Fond za zdravstveno osiguranje nije osporio, proizilazi da je cijena sočiva „Senso mini sclera" oko 500,00 eur, dok je cijena polutvrdih kontaktnih sočiva 32,83 eur. Stoga, uzimajući u obzir ekonomski aspekt, odnosno veliku razliku u cijeni ovih sočiva, proizilazi da su predložena sočiva znatno kvalitetnija i savremenija od polutvrdih kontaktnih sočiva.

Sa druge strane, Zaštitnik još jednom ukazuje da se diskriminacija ne može objektivno i razumno opravdati razlogom deficitarnosti finansijskih sredstava.Zaštitnik je mišljenja da je osporeni član 58, Pravilnika diskriminatoran prema licima koja imaju očno oboljenje keratokonus u smislu člana 20, Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom i člana 16, Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

U prilogu se nalazi izjava korisnika senso mini sclera sočiva, kao i video o korišćenju Or Cam my eye.

Mišljenje Ombudsmana možete naći na sledećem linku: https://ss-cg.org/?p=757

Izjava, korisnik senso mini sclera sočiva, 13.11.2020.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account