Po donošenju Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek, spornom članu 44, Savez slijepih Crne Gore uputio je Zahtjev 9. novembra 2018.godine, kojim je od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, traženo mišljenje da li se članom 44 novog Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek (“Službeni list Crne Gore”, br. 021/16 od 25.03.2016, 067/18 od 17.10.2018) krši pravo na zaštitu ličnih podataka i pravo privatnosti konzumenata lijekova sa oštećenjem vida.  

Savjet Agencije je već krajem decembra, na sjednici održanoj 20.12.2018. godine utvrdio da je Član 44 Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek u suprotnosti sa odbredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

Kako navode, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano je da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način kao i da se obrada ličnih podataka može vršiti ukoliko za to postoji osnov u zakonu ili uz prethodnu saglasnost lica čiji se podaci obrađuju, koja se može opozvati u svakom trenutku (članovi 2 i 10 ZZPL).  

Posebna kategorija ličnih podataka, prema članu 9 stav 1 tačka 7 Zakona su lični podaci koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje, članstvo u sindikatima, kao i podaci koje se odnose na zdravstveno stanje ili seksualni život.  

Dakle, članovi Saveza – konzumenti lijeka, koji bi se po navedenom članu Pravilnika trebali obratiti Savezu slijepih sa konkretnim nazivom lijeka na taj način bi saopštavali podatke iz posebne kategorije ličnih podataka, jer se i na osnovu lijeka koji se koristi može zaključiti od čega lice boluje odnosno koje zdravstvene poteškoće ima. Takve podatke dozvoljeno je obrađivati samo na osnovu izričite saglasnosti lica na koje se podaci odnose – (detaljnije u članu 13 stav 1 tačka 1 Zakona).  

Nakon dobijanja odgovora na zahtjev od strane AZLP, Savez slijepih je nastavio sa aktivnostima na ovom polju. Održan je sastanak sa predstavnicima CALIMS-a, predstavnicima nosioca dozvola, veledrogerijama i predstavljeno je rješenje kojim bi osobe oštećenog vida mogle na ravnopravan i jednak način da koriste ljekove, a da pritom ne dolazi do kršenja prava na privatnost.  

Inicijativu za izmjenu člana 44. Pravilnika i Mišljenje Agencije iz Saveza slijepih su uputili Ministarstvu zdravlja Crne Gore još 28. decembra 2018. godine, ali do danas nije bilo pomaka po ovom pitanju. 

U narednom tekstu detaljnije o ponuđenom rješenju od strane Saveza slijepih Crne Gore.  

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account