Savez slijepih Crne Gore, u martu 2020, podnio je pritužbu Ombudsmanu koja se odnosi na Ministarstvo zdravlja, zbog diskriminacije, povrede dostojanstva ličnosti i prava na privatnost osoba oštećenog vida, sadržanih u Pravilniku o sadržaju i načinu obilježavanja spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek.

U pritužbi je istaknuto da članovi 31. i 44. Pravilnika propisuju obavezu obilježavanja naziva lijeka i uputstva za konzumiranje lijeka u dostupnom formatu za osobe oštećenog vida. Sporan je član 44. Pravilnika.

Pri ocjeni osnovanosti pritužbe Zaštitnik je posebno imao u vidu i činjenicu da je Savjet Agencije, povodom tog Zahtjeva, dao Mišljenje br. 06-11-10789-3/18, od 20. decembra 2018. godine kojim je utvrđeno da je član 44. Pravilnika u suprotnosti sa odbredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Iz obrazloženja mišljenja u bitnom proizilazi da Savjet Agencije smatra da je najadekvatniji način da se član 44. predmetnog Pravilnika izmijeni na način da se istim obavežu nosioci dozvole za lijek, da izrade po primjerak uputstva za upotrebu svakog lijeka u odgovarajućem obliku (Brajevo pismo, velika slova ili elektronski zvučni zapis npr. traka, CD, MP3) i ista distribuiraju svim apotekama koje prodaju određeni lijek, jer bi se na ovaj način lica sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida u samoj apoteci mogla upoznati sa načinom i uputstvom za korišćenje lijeka.

Zaštitnik se u ovom postupku nije upuštao u ocjenu osnovanosti navoda iz pritužbe kojim se tvrdi da se rješenjem iz člana 44. Pravilnika ugrožava pravo na privatnost lica oštećenog vida.

Naime, sama činjenica da je, prema mišljenju samostalnog i nezavisnog organa, član 44. Pravilnika u suprotnosti sa odbredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dovoljna je za izvođenje zaključka da je došlo do povrede tog prava.

Podržavajući Mišljenje Agencije, Zaštitnik podsjeća da je poštovanje povjerljivosti zdravstvenih podataka bitno načelo u pravnim sistemima svih ugovornih strana Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja u članu 8. jemči pravo na poštovanje privatnog života.

Nedostatak takve zaštite mogao bi odvratiti osobe kojima je potrebna medicinska pomoć od otkrivanja podataka lične i intimne prirode potrebnih za primjereno liječenje, pa čak i od traženja takve pomoći. Domaći zakon stoga mora osigurati odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se spriječio svaki prenos ili otkrivanje ličnih zdravstvenih podataka koji nijesu u skladu sa garancijama člana 8. Konvencije.

U osvrtu na navode pritužbe koji se odnose na diskriminatorni karakter odredbe člana 44. Pravilnika Zaštitnik najprije skreće pažnju da, prema dobro utvrđenoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, član 14. Konvencije nadopunjuje druge materijalne odredbe Konvencije i Protokola. On ne postoji samostalno, budući da ima učinak vezan samo za "uživanje prava i sloboda" koje su njima zajemčene. U konkretnom slučaju, kao što je već istaknuto, diskriminacija osoba oštećenog vida vezuje se u odnosu na uživanje prava na privatnost iz člana 8. Konvencije, odnosno člana 40. Ustava Crne Gore.

Stoga, kako iz Mišljenja Agencije nedvosmisleno proizilazi da se članom 44. Pravilnika krši pravo na privatnost osoba oštećenog vida, nedozvoljenim miješanjem u posebnu kategoriju ličnih podataka kakvi su i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje. Zaštitnik smatra da nije potrebno ovaj predmet posebno ocjenjivati u smislu antidiskriminacionih propisa. Pri zauzimanju ovakvog stava Zaštitnik takođe ima u vidu praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je, između ostalih, i u predmetu Hirst protiv Ujedinjenog Kraljevstva stao na sličnom stanovištu.

Iz naprijed navedenih razloga, a posebno kod činjenice da do dana donošenja ovog mišljenja nije izmijenjen Pravilnik o sadržaju i načinu obilježavanja spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek, Zaštitnik preporučuje Ministarstvu zdravlja da sa stanovišta svojih nadležnosti, a u svemu u skladu sa Mišljenjem Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preduzme mjere i aktivnosti na izmjeni člana 44. Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek.

Situacija sa COVID 19, mjere za suzbijanje COVID 19, stavile su u još teži položaj osobe oštećenog vida po pitanju dobijanja adekvatne zdravstvene zaštite, odnosno uputstva u pristupačnom formatu za konzumaciju ljekova.

Nadamo se da će Ministarstvo zdravlja reagovati i ukloniti diskriminatornu odredbu i omogućiti osobama oštećenog vida, ali i drugim osobama koje ne mogu čitati standardnu štampu uputstvo za lijek u prilagođenom formatu.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account