U odnosu na UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, član 25, zdravstvena zaštita, na nivou Evropskog saveza slijepih izrađeni su zahtjevi koji su u skladu sa istom i koje je u što kraćem roku neophodno realizovati, kako bi osobe potpuno i djelimično oštećenog vida uživale isti nivo zdravstvenih usluga kao i ostali građani.

Prema UN Konvenciji: “Države potpisnice priznaju da sva lica sa invaliditetom imaju pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja bez diskriminacije po osnovu invalidnosti. Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale pristup zdravstvenim uslugama i uslugama rehabilitacije vezanim za zdravstvenu zaštitu, koje će voditi računa o rodnim aspektima.

Države potpisnice naročito će:

  • Licima sa invaliditetom pružiti isti raspon, kvalitet i standarde besplatnih ili priuštljivih zdravstvenih usluga koje su obezbijeđene i za ostale građane, uključujući usluge vezane za seksualno zdravlje i reprodukciju i programe javne zaštite zdravlja namijenjene najširoj populaciji; “

Zahtjevi:

  1. Osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida moraju da uživaju isti nivo zdravstvenih usluga kao i ostali građani.
  2. Sve objavljene informacije o prirodi, obimu i pristupačnosti zdravstva i zdravstvenih usluga moraju se pružiti u formatima dostupnim osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida, kako bi se obezbijedio jednak nivo pristupa zdravstvenim uslugama kao što imaju i ostali građani.
  3. Osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mora biti pružen lični uvid i informacije u vezi sa zdravljem, u željenim formatima, uključujući Brajevo pismo, uvećan format i elektronske dokumente. Puna povjerljivost mora biti održavana kada se pružaju alternativni formati takvog materijala.
  4. Sve privatne i javne zdravstvene usluge, uključujući rodno specifične, usluge seksualnog, reproduktivnog zdravlja i genetsko savjetovanje, moraju obezbijediti da sve njihove fizičke, komunikacione, informativne i druge usluge koje su dostupne pacijentima budu potpuno pristupačne osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida, kako bi se obezbijedio isti nivo pristupa i pružanja usluga.
  5. Osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida moraju imati mogućnost da same koriste svoje lijekove i da znaju njihove potencijalne neželjene efekte. Farmaceutski proizvodi moraju imati nalјepnice koje osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mogu da čitaju i moraju se obezbijediti informacije o njihovoj upotrebi i potencijalnim neželjenim efektima u formatima koji su pristupačni osobama s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida.
  • “Licima sa invaliditetom pružiti one zdravstvene usluge koje im posebno trebaju zbog njihove invalidnosti, uključujući ranu identifikaciju i intervencije onda kada je to primjereno i usluge usmjerene na minimiziranje i sprječavanje dalje invalidnosti, uključujući među djecom i starim licima ; “

Zahtjevi:

  1. Oftalmološke i optometrijske usluge moraju da osiguraju da osobe s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida mogu, ako je moguće, da budu u stanju da sačuvaju i iskoriste preostali ili djelimični vid na najbolji mogući način, uključujući pružanje usluga pomoći za osobe s djelimičnim oštećenjem vida, obuku i postavljanje optimalnog osvjetljenje kod kuće, u obrazovanju i na poslu. Relativno mali nivo preostalog vida može značajno uticati na opseg aktivnosti pojedinca.
  2. Moraju se obezbijediti besplatne i efikasne usluge skrininga, na primjer usluge skrininga za dijabetičare i glaukom, kako bi se osiguralo da se mogu utvrditi i liječiti zdravstveni uslovi koji uzrokuju gubitak vida i sprečiti dalji gubitak vida.

(c)” Nastojati da pomenute zdravstvene usluge obezbijede licima sa invaliditetom što bliže zajednicama u kojima ta lica žive, uključujući seoske zajednice;

(d) Zahtijevati od zdravstvenih radnika da licima sa invaliditetom pružaju zaštitu istog kvaliteta koja se pruža i ostalim licima, uključujući na osnovu slobodnog i informisanog pristanka, kroz, između ostalog, podizanje nivoa svijesti dotičnih radnika o ljudskim pravima, dostojanstvu, autonomiji i potrebama osoba sa invaliditetom putem treninga i promovisanja etičkih standarda za javnu i privatnu zdravstvenu zaštitu;  “

Zahtjev:

  1. Svo osoblje koje radi u zdravstvu i zdravstvenim službama mora proći obuku o zahtjevima i karakteristikama osoba s potpunim i djelimičnim oštećenjem vida kako bi se osiguralo pružanje odgovarajuće pomoći i podrške.

(e) “Zabraniti diskriminaciju protiv lica sa invaliditetom prilikom pružanja zdravstvenog osiguranja i osiguranja života u slučajevima kada nacionalno zakonodavstvo dopušta to osiguranje, koja će biti pružana pod fer i razumnim uslovima.

(f) Spriječiti diskriminatorno uskraćivanje zdravstvene zaštite, zdravstvenih usluga, hrane ili tečnosti na osnovu invalidnosti. “

Evropski savez slijepih sprovodi dvogodišnji projekat PARVIS, koji ima za cilj podizanje svijesti o pravima osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, istovremeno gradeći kapacitete organizacija osoba oštećenog vida, koje se za njih zalažu, stvaranjem i pružanjem pristupačnog audiovizuelnog komunikacijskog materijala, usklađenog na evropskom nivou.

Uz podršku Evropske komisije, PARVIS je zajednički projekat Evropskog saveza slijepih s organizacijama članicama iz 9 zemalja PARVIS-a: Slovačka, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Litvanija, Portugal i Španija, Holandija i Švedska.

Pogledajte prvi video koji se odnosi na pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu za osobe oštećenog vida, u skladu sa članom 25 UN na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=3tkavl-L8C0.

Izvor: http://www.euroblind.org/convention/article-25

Pripremila: Katarina Bigović

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account